Ekozemědělci a ekozemědělkyně používají organická hnojiva místo průmyslových a nestříkají pole umělými pesticidy. Půda na jejich pozemcích je plná organické hmoty, je živá. Šetrnou praxí podporují biodiverzitu a lepší hospodaření s vodou. Ekologické zemědělství je skutečně udržitelným systémem hospodaření. Stát by měl formou spravedlivě rozdělených dotací a přehledného poradenského systému zemědělce podporovat a motivovat v přechodu k tomuto typu hospodaření.

Do roku 2030 potřebujeme 25 % zemědělské plochy obhospodařované v ekologickém režimu a polovinu z toho na orné půdě.

Čeho potřebujeme dosáhnout:

  • Kvalitní poradenský systém. Zemědělci a zemědělkyně by měli mít snadný přístup k dostatečnému počtu kvalitních a finančně dostupných poradců, kteří jim pomohou v přechodu k ekologickému zemědělství i v ekologicky šetrné praxi.
  • Snazší přechod k ekologickému zemědělství. Stát by měl zemědělcům a zemědělkyním co nejlépe pomoci v přechodu k ekologickému zemědělství. Například by jim měl v tomto období poskytnout vyšší finanční podporu. Zemědělci by tak během změny ve svém hospodaření nebyli vystavení přílišnému ekonomickému riziku a měli by větší motivaci tento způsob hospodaření vyzkoušet. Stát by měl také vytvořit dotační program, který zemědělcům umožní do ekologického režimu přejít postupně. 
  • Ekologické zemědělství by se mělo vyplatit. Ministerstvo zemědělství a další státní instituce si musí rozvoj ekologického zemědělství určit jako prioritu a vyčlenit pro to dostatečné finanční prostředky. Stát by měl dostatečně podporovat zemědělce a zemědělkyně v rámci dotačních programů Společné zemědělské politiky a dalších nástrojů. 
  • Stabilní poptávka po biopotravinách ve veřejném a školním stravování. Navrhujeme zakotvit odběr 5 % biopotravin ve veřejném a školním stravování od roku 2023 s postupným navyšováním na 15 % v roce 2030. Zkušenost ze zahraničí ukazuje, že toto opatření může významně napomoci rozvoji ekologického zemědělství. Stabilní poptávka motivuje k přechodu k šetrnému fungování další zemědělské podniky a napomáhá rozvoji zpracovatelského a dodavatelského řetězce.
  • Podpora výzkumu a šíření inovací v ekologickém zemědělství. Výzkum v ekologickém zemědělství je v České republice silně podfinancovaný, což brání rozvoji inovací a zvyšování produktivity, která je u některých komodit nižší než v jiných zemích. Na výzkum inovací by mělo jít alespoň 25 % financí hlavních výzkumných institucí a výzkum by měl být uchopen systematicky a přenášen do praxe. Je také třeba podpořit přenos znalostí a inovací ze zahraničí.
  • Osvěta o ekologickém zemědělství a propagace českých biopotravin. Současný model intenzivního zemědělství s sebou nese mnoho problémů, o kterých by měla mít veřejnost dostatek informací. Stejně tak by měla vědět o přínosech ekologického zemědělství. Zvyšující se poptávka po biopotravinách pomůže rozvoji celého řetězce.