Úrodná půda vzniká stovky let. Tam, kde se používá příliš mnoho syntetických pesticidů a umělých hnojiv, umírají nejen půdní organismy, ale mizí i ostatní živé organismy. Oběťmi postřiků se stávají i rostliny a zvířata, která úrodě nijak neškodí. Škodlivé látky nacházíme v jídle, ve vodě i v lidském těle. Mrtvou půdu těžké stroje zhutňují do nepropustné tvrdé hmoty. Zeminu bez bohatého půdního života a zákrytu odplaví přívalové deště do řek a potoků, stejně tak ji odnese vítr. Jen zdravá a živá půda má schopnost zadržet vodu a propustit ji do hlubších vrstev.

Potřebujeme obnovit schopnost půdy zadržovat o 2 miliardy kubíků více vody a omezit ztráty půdy erozí o 10 milionů tun.

Čeho potřebujeme dosáhnout:

  • Ochrana půdy po celý rok. Holá půda s sebou přináší mnoho problémů od rychlejšího vysoušení po riziko vodní a větrné eroze. Zajištění co nejdelšího krytu půdy je nutnou podmínkou dobré péče o ni. Zemědělci a zemědělkyně by měli být motivovaní využívat takové možnosti hospodaření, které nejvíce přispívají ochraně půdy včetně meziplodin, setí do podsevu nebo víceletých plodin. 
  • Živá půda. Požadujeme cílené zvyšování organické hmoty v půdě například pěstováním vhodných meziplodin a víceletých plodin, omezením minerálních hnojiv či pesticidů, použitím kompostu či zapravováním posklizňových zbytků. Chceme navrátit rovnováhu živin v půdě a podpořit její obnovu tak, aby dále neklesala její úrodnost.
  • Podpora půdoochranného poradenství a výzkumu. Stát by měl systematicky podpořit výzkum nových půdoochranných technologií a podpořit jejich přenos do praxe. Zemědělec by měl mít snadno dostupné poradenství, které si může dovolit, ať už na individuální bázi, tak skrze dostatečný počet organizovaných akcí či demonstračních farem.
  • Nižší spotřeba syntetických pesticidů. Stát by měl podpořit zemědělce v tom, aby snížili užívání syntetických pesticidů a v případě totálních herbicidů, jako je glyfosát, je ideálně zcela vyřadili. Zásadní je investice do vývoje biopreparátů, které mohou syntetické pesticidy nahradit. Stát může vyžadovat častější střídání plodin a zemědělce podpořit i vzděláváním o principech integrované ochrany rostlin či o takzvaném semaforu přípravků na ochranu rostlin. Je také potřeba zvýšit podporu Integrované produkce jako mezistupně mezi intenzivním a ekologickým zemědělstvím. 
  • Ochrana vodních toků. Zemědělci a zemědělkyně by měli podél břehů vodních toků zachovat alespoň deset metrů široké ochranné pásy, které nejsou obhospodařované orbou, minerálními hnojivy nebo užíváním syntetických pesticidů. Pásy – stromový porost, někde keřový, někde nivní louka, někde víceleté pícniny – vodu chrání před splachem dusičnanů, pesticidů a dalších rizikových látek.